انرژی

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست

نمایشگاه و کنفرانس ICCI، که از سال 1994 به طور موفقیت آمیزی برگزار می شود و 14000 بازدید کننده به طور منظم حضور دارد،  در 28 […]

  
جزئیات

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی و محیط زیست

نمایشگاه و کنفرانس ICCI، که از سال 1994 به طور موفقیت آمیزی برگزار می شود و 14000 بازدید کننده به طور منظم حضور دارد،  در 28 […]

جزئیات