هشدار ریسک پذیر بودن آسمان ایران تمدید نشد

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری عدم تمدید هشدار ریسک پذیر بودن فضای آسمان ایران توسط آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا خبرداد. 

منبع :

سازمان هواپیمایی ایران

www.BILITUR.com